top of page

ALGEMENE VOORWAARDEN EN PRIVACYVERKLARING

Algemene voorwaarden Ania Liesting Portraits

Definities
 

 1. Ania Liesting Portraits: Ania Liesting Portraits, gevestigd te Maasbree onder KvK nr. 66726484, anialiestingportraits.com.

 2. Klant: degene met wie Ania Liesting Portraits een overeenkomst is aangegaan, tevens de aanvaarder van deze algemene voorwaarden.

 3. Partijen: Ania Liesting Portraits en klant samen.

 4. Consument: een klant die tevens een individu is en die als privépersoon handelt.

 5. Offerte: alle aanbiedingen van Ania Liesting Portraits aan (rechts)personen waarmee beoogd wordt een overeenkomst aan te gaan.

 6. Overeenkomst: de overeenkomst van opdracht tussen Ania Liesting Portraits en de klant.

 7. Opdracht: de dienst of het product dat door Ania Liesting Portraits geleverd zal worden.

 8. Annuleren: beëindiging of ontbinding van de overeenkomst.

 9. Schriftelijk: elektronische communicatie zoals e-mail, mits de identiteit van de afzender en de authenticiteit van de communicatie voldoende vaststaat. De bewijslast betreffende ontvangst van elektronische communicatie ligt te allen tijde bij de klant.

 10. Gebruik: verveelvoudigen en/of openbaar maken in de zin van de Auteurswet 1912 (Aw)

 11. Fotografische werken (ook: Werken): fotografische werken zoals bedoeld in artikel 10 lid 1 sub 9 Aw, dan wel andere werken in de zin van de Aw, welke met bedoelde fotografische werken op één lijn kunnen worden gesteld.
   

Toepasselijkheid algemene voorwaarden
 

 1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle offertes, aanbiedingen, werkzaamheden, bestellingen, overeenkomsten en leveringen van diensten of producten door of namens Ania Liesting Portraits.

 2. Partijen kunnen alleen afwijken van deze voorwaarden als zij dat uitdrukkelijk en schriftelijk zijn overeengekomen.

 3. Partijen sluiten de toepasselijkheid van (aanvullende en/of afwijkende) algemene voorwaarden van de klant of van derden uitdrukkelijk uit.
   

Aanvaarding
 

 1. De klant dient het aanbod expliciet en schriftelijk te aanvaarden. Indien de klant dit nalaat, maar er desondanks mee instemt, of althans die indruk wekt, dat Ania Liesting Portraits werk verricht in het kader van de overeenkomst, dan wordt het aanbod als aanvaard beschouwd.

 2. Bij aanvaarding van een offerte of aanbod, behoudt Ania Liesting Portraits zich het recht voor de offerte of het aanbod alsnog binnen 3 dagen na ontvangst van de aanvaarding in te trekken, zonder dat de klant hieraan enige rechten kan ontlenen.

 3. Ania Liesting Portraits houdt zich het recht voor een opdracht te weigeren indien na aanvaarding nieuwe informatie beschikbaar komt die uitvoering voor Ania Liesting Portraits onaanvaardbaar maken.

 4. Na aanvaarding kan de overeenkomst slechts met wederzijdse instemming worden gewijzigd. Ania Liesting Portraits is in dat geval gerechtigd de voor de overeenkomst verschuldigde prijs aan te passen.
   

Annulering van de opdracht

 1. Bij annulering van een opdracht door een consument worden de kosten van de reservering van een fotosessie niet terugbetaald.

 2. Consumenten mogen tot 24 uur voor aanvang van de sessie de fotoshoot verplaatsen.
   

Uitvoering van de opdracht
 

 1. Ania Liesting Portraits zal de opdracht naar beste inzicht en vermogen en in overeenstemming met de eisen van goed vakmanschap uitvoeren, in de stijl waarin Ania Liesting Portraits gebruikelijk werkt.

 2. Ania Liesting Portraits spant zich in en zal naar beste kunnen handelen in de gegeven en bestaande omstandigheden tijdens de fotoshoot en/of reportage.

 3. De uitvoering van de opdracht geschiedt in onderling overleg en na schriftelijk akkoord en betaling van het eventueel afgesproken voorschot door de klant.

 4. De klant is gehouden al datgene te doen en laten wat redelijkerwijs nodig en wenselijk is om een tijdige en juiste uitvoering van de opdracht mogelijk te maken.

 5. Indien de klant er niet voor heeft gezorgd dat Ania Liesting Portraits tijdig kan beginnen aan de uitvoering van de overeenkomst, komen de daaruit voortvloeiende extra kosten en/of extra uren voor rekening van de klant.

 6. De klant verplicht zich de omstandigheden voor Ania Liesting Portraits zo gunstig mogelijk te maken en waar nodig maatregelen te treffen, waaronder, doch niet uitsluitend, het instrueren van andere aanwezigen.

 7. Groepsfoto’s en andere specifiek door de klant verzochte foto’s, kunnen slechts door Ania Liesting Portraits worden vervaardigd, wanneer de omstandigheden dit toelaten, er voldoende tijd voor beschikbaar is en de klant voldoende maatregelen treft om het vervaardigen van deze beelden mogelijk te maken, waaronder maar niet uitsluitend het aanwijzen van belangrijke personen.

 8. Ania Liesting Portraits garandeert nadrukkelijk niet dat alle door de klant gewenste foto’s daadwerkelijk geleverd worden.

 9. Ania Liesting Portraits levert de beelden af in de door zijn gebruikelijk gehanteerde stijl, waarbij een globale

beeldoptimalisatie wordt toegepast op onder meer licht, kleur, contrast en uitsnede. Hierbij zal door Ania Liesting Portraits slechts enige nabewerking plaatsvinden om bestaande elementen in de foto te verwijderen of te verminderen, waaronder, doch niet uitsluitend begrepen het wegwerken of verminderen van storende elementen in de omgeving en zaken van tijdelijke aard.

10. Nabewerking hierbuiten is enkel na overleg met Ania Liesting Portraits en kan extra kosten met zich meebrengen.
 

Locaties
 

 1. Voor alle fotografie op locatie, geldt dat de klant zelf verantwoordelijk is voor het kiezen van de definitieve locatie voor de fotoshoot. Ania Liesting Portraits denkt uiteraard graag mee en kan de klant daar in adviseren.

 2. De klant is zelf verantwoordelijk om een alternatief te zoeken bij slecht weer, indien de klant in dat geval buiten geen foto’s wenst te laten maken.
   

Prijzen
 

 1. Alle prijzen die Ania Liesting Portraits hanteert zijn in euro’s, zijn inclusief btw en exclusief eventuele overige kosten zoals administratiekosten, heffingen en reis-, verzend- of transportkosten, tenzij uitdrukkelijk anders vermeld of anders overeengekomen.

 2. Alle prijzen die Ania Liesting Portraits hanteert voor zijn producten of diensten, op zijn website of die anderszins kenbaar zijn gemaakt, kan Ania Liesting Portraits te allen tijde wijzigen.

 3. Verhogingen van de kostprijzen van producten of onderdelen daarvan, die Ania Liesting Portraits niet kon voorzien ten tijde van het doen van de aanbieding c.q. het tot stand komen van de overeenkomst, kunnen aanleiding geven tot prijsverhogingen.

 4. De consument heeft het recht om een overeenkomst te ontbinden als gevolg van een prijsverhoging zoals bedoeld in lid 3, tenzij de verhoging het gevolg is van een wettelijke regeling.

 5. De prijs met betrekking tot een dienstverlening wordt door Ania Liesting Portraits vastgesteld op grond van de werkelijk bestede uren.

 6. De prijs wordt berekend volgens de gebruikelijke uurtarieven van Ania Liesting Portraits, geldend voor de periode waarin hij de werkzaamheden verricht, tenzij een afwijkend uurtarief is overeengekomen.

 7. Indien partijen voor een dienstverlening door Ania Liesting Portraits een totaalbedrag zijn overeengekomen, is dit altijd een richtprijs, tenzij partijen uitdrukkelijk en schriftelijk een vaste prijs, waarvan niet kan worden afgeweken, zijn overeengekomen.

 8. Ania Liesting Portraits is gerechtigd om tot 10% van de richtprijs af te wijken.

 9. Indien de richtprijs meer dan 10% hoger uit gaat vallen, dient Ania Liesting Portraits de klant tijdig te laten weten waarom een hogere prijs gerechtvaardigd is.

 10. Indien de richtprijs meer dan 10% hoger uit gaat vallen, heeft de klant het recht om het deel van de opdracht te laten vervallen, dat boven de richtprijs vermeerderd met 10% uitkomt.

 11. Ania Liesting Portraits heeft het recht de prijzen jaarlijks aan te passen.

 12. Voorafgaand aan de ingang ervan zal Ania Liesting Portraits prijsaanpassingen meedelen aan de klant.

 13. De consument heeft het recht om de overeenkomst met Ania Liesting Portraits op te zeggen indien hij niet akkoord gaat met de prijsverhoging.
   

Verzendkosten
 

1. Verzendkosten zijn voor rekening van de klant, tenzij partijen hierover iets anders hebben afgesproken.

Parkeervergunning en reiskosten

 1. De klant draagt zorg voor het regelen van een parkeervergunning indien deze wordt vereist. Als er sprake is van betaald parkeren, dan zal de klant zorgdragen voor het activeren van de parkeerapp. De bijkomende kosten door het nemen van een vergunning of het betalen van de parkeerkosten komen te allen tijde voor de klant.

 2. Eventuele reiskosten bedragen € 0,35 per kilometer. Bij declaraties van reizen met openbaar vervoer worden de originele plaatsbewijzen bijgevoegd.

 3. De reisafstand wordt berekend met behulp van Google Maps of NS-tabel.
   

Betalingen en betalingstermijn
 

 1. De klant moet declaraties binnen 14 dagen na factuurdatum aan Ania Liesting Portraits betalen, tenzij partijen hierover andere afspraken hebben gemaakt of op de factuur een andere betaaltermijn vermeld staat.

 2. Ania Liesting Portraits mag bij het aangaan van de overeenkomst tot levering van een product een aanbetaling tot 50% van het overeengekomen bedrag verlangen.

 3. Betalingstermijnen worden beschouwd als fatale betalingstermijnen. Dat betekent dat indien de klant het overeengekomen bedrag niet uiterlijk op de laatste dag van de betalingstermijn heeft voldaan, hij van rechtswege in verzuim en in gebreke is, zonder dat Ania Liesting Portraits de klant een aanmaning hoeft te sturen c.q. in gebreke hoeft te stellen.

 4. Ania Liesting Portraits behoudt zich het recht voor om een levering afhankelijk te stellen van onmiddellijke betaling dan wel een zekerheidstelling te eisen voor het totale bedrag van de diensten of producten.

 5. Ania Liesting Portraits verlangt 350 euro als aanbetaling voor de reservering van de fotosessie en de klant zal voorafgaand aan de opdracht dit bedrag moeten voldoen, tenzij anders overeengekomen.
   

Gevolgen niet tijdig betalen
 

 1. Betaalt de klant niet binnen de overeengekomen termijn, dan is Ania Liesting Portraits gerechtigd de wettelijke rente van 2% per maand voor niet-handelstransacties in rekening te brengen vanaf de dag dat de klant in verzuim is, waarbij een gedeelte van een maand voor een hele maand wordt gerekend.

 2. Wanneer de klant in verzuim is, is hij bovendien buitengerechtelijke incassokosten en eventuele schadevergoeding verschuldigd aan Ania Liesting Portraits.

 3. De incassokosten worden berekend aan de hand van het Besluit vergoeding voor buitengerechtelijke incassokosten.

 4. Wanneer de klant niet tijdig betaalt, mag Ania Liesting Portraits zijn verplichtingen opschorten totdat de klant aan zijn betalingsverplichting heeft voldaan.

 5. In geval van liquidatie, faillissement, beslag of surseance van betaling aan de zijde van de klant, zijn de vorderingen van Ania Liesting Portraits op de klant onmiddellijk opeisbaar.

 6. Weigert de klant zijn medewerking aan de uitvoering van de overeenkomst door Ania Liesting Portraits, dan is hij nog steeds verplicht de afgesproken prijs aan Ania Liesting Portraits te betalen.
   

Eigendomsvoorbehoud
 

 1. Ania Liesting Portraits blijft eigenaar van alle geleverde producten totdat de klant volledig heeft voldaan aan al zijn betalingsverplichtingen ten aanzien van Ania Liesting Portraits op grond van wat voor met Ania Liesting Portraits gesloten overeenkomst dan ook, met inbegrip van vorderingen inzake het tekortschieten in de nakoming.

 2. Tot die tijd kan Ania Liesting Portraits zich beroepen op zijn eigendomsvoorbehoud en de zaken terugnemen.

 3. Voordat het eigendom is overgegaan op de klant, mag de klant de producten niet verpanden, verkopen, vervreemden of anderszins bezwaren.

 4. Indien Ania Liesting Portraits een beroep doet op zijn eigendomsvoorbehoud, geldt de overeenkomst als ontbonden en heeft Ania Liesting Portraits het recht om schadevergoeding, gederfde winst en rente te vorderen.
   

Levering
 

 1. Ania Liesting Portraits hanteert, tenzij anders overeengekomen, slechts geschatte levertijden.

 2. Digitale bestanden met Fotografische werken worden geleverd in goed overleg en op een door beide partijen overeengekomen wijze en zijn vanaf het moment van verzending voor risico van de klant. Indien geen levertijd is overeengekomen, wordt die in redelijkheid door Ania Liesting Portraits vastgesteld.

 3. Levering geschiedt, tenzij anders overeengekomen, digitaal.

 4. Digitale bestanden worden alleen in jpeg geleverd, overeenkomstig de opdracht in lage of hoge resolutie.

 5. Het is niet toegestaan om digitale beelden online te plaatsen of af te laten drukken anders dan is aangeleverd, bijvoorbeeld bewerkt en bijgesneden. Als digitale bestanden ergens anders worden afgedrukt, is Ania Liesting Portraits niet aansprakelijk voor de kwaliteit van de afdruk.
   

Intellectueel eigendom en licentie
 

 1. Ania Liesting Portraits behoudt alle intellectuele eigendomsrechten (waaronder auteursrecht, octrooirecht, merkenrecht, tekeningen- en modellenrecht, etc.) op alle ontwerpen, tekeningen, geschriften, dragers met gegevens of andere informatie, offertes, afbeeldingen, schetsen, modellen, maquettes, etc., tenzij partijen schriftelijk anders zijn overeengekomen.

 2. Elke overeenkomst houdt mede de in dit artikel omschreven licentie in met betrekking tot de Werken van Ania Liesting Portraits, indien niet anders is overeengekomen.

 3. De klant verkrijgt van Ania Liesting Portraits een exclusieve licentie voor onbepaalde tijd, om de werken te verveelvoudigen, maar niet te bewerken, voor eigen gebruik en openbaar te maken.

 4. De klant is, tenzij anders overeengekomen, niet bevoegd sublicenties te verlenen aan derden, noch zijn eigen licentie over te dragen.

 5. De klant is nadrukkelijk niet gerechtigd de foto’s voor zakelijke of commerciële doeleinden, althans voor andere doeleinden buiten de huiselijke kring, te gebruiken of te verhandelen zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Ania Liesting Portraits.

 6. De klant dient schriftelijk toestemming te vragen voor het inzenden van een foto ten behoeve van wedstrijden en publicaties door derden.

 7. De klant dient de persoonlijkheidsrechten van Ania Liesting Portraits, zoals vermeld in artikel 25 Aw, in acht te nemen.

 8. Digitaal of analoog bewerken of wijzigen van geleverde Werken is niet toegestaan zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van fotograaf.

 9. Ania Liesting Portraits gebruikt de Werken voor zakelijke en commerciële doeleinden en publicaties, waaronder, doch niet uitsluitend, website en weblog, portfolio, advertenties, social media, tijdschriftartikelen, in drukwerk, beursmateriaal en demonstratie materiaal alleen met een schriftelijke toestemming van de klant.
   

Rechten van derden
 

 1. De klant die een Werk openbaar maakt, is met uitsluiting van anderen verantwoordelijk voor het verkrijgen van toestemming van geportretteerden en/of andere rechthebbenden. De klant vrijwaart Ania Liesting Portraits van alle aanspraken hierop en verder.

 2. Ania Liesting Portraits is verplicht naar vermogen mee te werken aan het opsporen van de in dit artikel bedoelde personen.
   

Meefotograferen
 

 1. Er zullen naast Ania Liesting Portraits geen andere professionele fotografen ingehuurd worden voor de betreffende opdracht.

 2. Overige aanwezige personen is het toegestaan te fotograferen, echter zonder daarbij de fotograaf van Ania Liesting Portraits te hinderen.

 3. Indien de klant een professionele videograaf inhuurt dan zal de klant aangeven of Ania Liesting Portraits of videograaf de momenten moet vastleggen om het moment dat het niet mogelijk blijkt samen te werken vanaf het beste punt.

 4. Het is Ania Liesting Portraits toegestaan een derde mee te nemen in de hoedanigheid van assistent, stagiair of 2nd shooter. Hieraan kunnen geen rechten worden ontleend en dit brengt geen extra kosten met zich mee voor de klant.
   

Garantie
 

 1. Wanneer partijen een overeenkomst met een dienstverlenend karakter zijn aangegaan, bevat deze voor Ania Liesting Portraits enkel een inspanningsverplichting en dus geen resultaatsverplichting.

 2. De garantie met betrekking tot producten is uitsluitend van toepassing op defecten, veroorzaakt door ondeugdelijk(e) fabricage, constructie of materiaal.

 3. De garantie geldt niet in het geval van normale slijtage en van schade ontstaan als gevolg van ongevallen, aangebrachte wijzigingen aan het product, nalatigheid of ondeskundig gebruik door de klant, alsmede wanneer de oorzaak van het defect niet duidelijk kan worden vastgesteld.

 4. Het risico van verlies, beschadiging of diefstal van de producten die het voorwerp zijn van een overeenkomst tussen partijen, gaat over op de klant op het moment waarop deze juridisch en/of feitelijk worden geleverd, althans in de macht van de klant komen of van een derde die het product ten behoeve van de klant in ontvangst neemt.
   

Informatieverstrekking door de klant
 

 1. De klant stelt alle informatie, gegevens en bescheiden die relevant zijn voor de correcte uitvoering van de overeenkomst tijdig en in gewenste vorm en op gewenste wijze beschikbaar aan Ania Liesting Portraits.

 2. De klant staat in voor de juistheid, volledigheid en betrouwbaarheid van de ter beschikking gestelde informatie, gegevens en bescheiden, ook indien deze van derden afkomstig zijn, voor zover uit de aard van de overeenkomst niet anders voortvloeit.

 3. Indien en voor zover de klant dit verzoekt, retourneert Ania Liesting Portraits de betreffende bescheiden.

 4. Stelt de klant niet, niet tijdig of niet behoorlijk de door Ania Liesting Portraits redelijkerwijs verlangde informatie, gegevens of bescheiden beschikbaar en loopt de uitvoering van de overeenkomst hierdoor vertraging op, dan komen de daaruit voortvloeiende extra kosten en extra uren voor rekening van de klant.
   

Inbreuk op Auteursrecht en ander intellectueel eigendom
 

 1. Elk gebruik van een Werk van Ania Liesting Portraits dat niet is overeengekomen, wordt beschouwd als een inbreuk op het auteursrecht of ander intellectueel eigendom van Ania Liesting Portraits.

 2. Bij inbreuk komt Ania Liesting Portraits een vergoeding toe ter hoogte van tenminste driemaal de door Ania Liesting Portraits gebruikelijk gehanteerde licentievergoeding voor een dergelijke vorm van gebruik.

 3. Daarnaast verbeurt de klant een bedrag ad 5% van de in lid 2 genoemde vergoeding voor elke dag dat die overtreding voortduurt.

 4. Voor het verbeuren van deze boete is geen voorafgaande ingebrekestelling of gerechtelijke procedure nodig. Ook hoeft er geen sprake te zijn van enige vorm van schade.

 5. Het verbeuren van de in het tweede lid van dit artikel bedoelde vergoeding doet geen afbreuk aan de overige rechten van Ania Liesting Portraits waaronder zijn recht om naast de boete een schadevergoeding te vorderen.
   

Klachten
 

 1. De klant dient een door Ania Liesting Portraits geleverd product of verleende dienst zo spoedig mogelijk te onderzoeken op eventuele tekortkomingen.

 2. Beantwoordt een geleverd product of verleende dienst niet aan hetgeen de klant redelijkerwijs van de overeenkomst mocht verwachten, dan dient de klant Ania Liesting Portraits daarvan zo spoedig mogelijk, doch in ieder geval binnen 14 dagen na levering van het product of de dienst, op de hoogte te stellen. De klant kan hiervoor een mail sturen naar contact@anialiesting.com.

 3. De klant geeft daarbij een zo gedetailleerd mogelijke omschrijving van de tekortkoming, zodat Ania Liesting Portraits in staat is hierop adequaat te reageren.

 4. De klant dient aan te tonen dat de klacht betrekking heeft op een overeenkomst tussen partijen.

 5. Indien een klacht betrekking heeft op lopende werkzaamheden, kan dit er in ieder geval niet toe leiden dat Ania Liesting Portraits gehouden kan worden om andere werkzaamheden te verrichten dan zijn overeengekomen.
   

Ingebrekestelling
 

 1. De klant dient ingebrekestellingen schriftelijk kenbaar te maken aan Ania Liesting Portraits.

 2. Het is de verantwoordelijkheid van de klant dat een ingebrekestelling Ania Liesting Portraits ook daadwerkelijk (tijdig) bereikt.
   

Hoofdelijke aansprakelijkheid klant
 

Als Ania Liesting Portraits een overeenkomst aangaat met meerdere klanten, is ieder van hen hoofdelijk aansprakelijk voor de volledige bedragen die zij op grond van die overeenkomst aan Ania Liesting Portraits verschuldigd zijn.
 

Aansprakelijkheid Ania Liesting Portraits
 

 1. Ania Liesting Portraits is uitsluitend aansprakelijk voor enige schade die de klant lijdt indien en voor zover die schade is veroorzaakt door opzet of bewuste roekeloosheid.

 2. Indien Ania Liesting Portraits aansprakelijk is voor enige schade, is het slechts aansprakelijk voor directe schade die voortvloeit uit of verband houdt met de uitvoering van een overeenkomst.

 3. Ania Liesting Portraits is nooit aansprakelijk voor indirecte schade, zoals gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen of schade aan derden.

 4. Indien Ania Liesting Portraits aansprakelijk is, is deze aansprakelijkheid beperkt tot het bedrag dat door een gesloten (beroeps)aansprakelijkheidsverzekering wordt uitbetaald en bij gebreke van (volledige) uitkering door een verzekeringsmaatschappij van het schadebedrag is de aansprakelijkheid beperkt tot het (gedeelte van het) factuurbedrag waarop de aansprakelijkheid betrekking heeft.

 5. Alle afbeeldingen, foto’s, kleuren, tekeningen, omschrijvingen op de website of in een catalogus zijn slechts indicatief en gelden slechts bij benadering en kunnen geen aanleiding zijn tot schadevergoeding en/of (gedeeltelijke) ontbinding van de overeenkomst en/of opschorting van enige verplichting.
   

Vervaltermijn schadevergoeding
 

Elk recht van de klant op schadevergoeding van Ania Liesting Portraits vervalt in elk geval 12 maanden na de gebeurtenis waaruit de aansprakelijkheid direct of indirect voortvloeit. Hiermee wordt niet uitgesloten het bepaalde in artikel 6:89 van het Burgerlijk Wetboek.
 

Recht op ontbinding
 

 1. De klant heeft het recht de overeenkomst te ontbinden wanneer Ania Liesting Portraits toerekenbaar tekortschiet in de nakoming van zijn verplichtingen, tenzij deze tekortkoming, gezien haar bijzondere aard of geringe betekenis, de ontbinding niet rechtvaardigt.

 2. Is de nakoming van de verplichtingen door Ania Liesting Portraits niet blijvend of tijdelijk onmogelijk, dan kan ontbinding pas plaatsvinden nadat Ania Liesting Portraits in verzuim is.

 3. Ania Liesting Portraits heeft het recht de overeenkomst met de klant te ontbinden, indien de klant zijn verplichtingen uit de overeenkomst niet volledig of niet tijdig nakomt, dan wel indien Ania Liesting Portraits kennis heeft genomen van omstandigheden die hem goede grond geven om te vrezen dat de klant zijn verplichtingen niet behoorlijk zal kunnen nakomen.
   

Overmacht
 

 1. In aanvulling op het bepaalde in artikel 6:75 Burgerlijk Wetboek geldt dat een tekortkoming van Ania Liesting Portraits in de nakoming van enige verplichting ten aanzien van de klant niet aan Ania Liesting Portraits kan worden toegerekend in een van de wil van Ania Liesting Portraits onafhankelijke situatie, waardoor de nakoming van zijn verplichtingen ten aanzien van de klant geheel of gedeeltelijk wordt verhinderd of waardoor de nakoming van zijn verplichtingen in redelijkheid niet van Ania Liesting Portraits kan worden verlangd.

 2. Tot de in lid 1 genoemde overmachtsituatie worden ook - doch niet uitsluitend - gerekend: noodtoestand (zoals burgeroorlog, opstand, rellen, natuurrampen, etc.); wanprestaties en overmacht van toeleveranciers, bezorgers of andere derden; onverwachte stroom-, elektriciteits- internet-, computer- en telecomstoringen; computervirussen, stakingen, overheidsmaatregelen, onvoorziene vervoersproblemen, slechte weersomstandigheden en werkonderbrekingen.

 3. Indien zich een overmachtsituatie voordoet waardoor Ania Liesting Portraits 1 of meer verplichtingen naar de klant niet kan nakomen, dan worden die verplichtingen opgeschort totdat Ania Liesting Portraits er weer aan kan voldoen.

 4. Vanaf het moment dat een overmachtsituatie ten minste 30 kalenderdagen heeft geduurd, mogen beide partijen de overeenkomst schriftelijk geheel of gedeeltelijk ontbinden.

 5. Ania Liesting Portraits is in een overmachtsituatie geen enkele (schade)vergoeding verschuldigd, ook niet als het als gevolg van de overmachttoestand enig voordeel geniet.
   

Wijziging van de overeenkomst
 

Indien na het afsluiten van de overeenkomst voor de uitvoering ervan het nodig blijkt om de inhoud ervan te wijzigen of aan te vullen, passen partijen tijdig en in onderling overleg de overeenkomst dienovereenkomstig aan.
 

Wijziging algemene voorwaarden
 

1. Ania Liesting Portraits is gerechtigd deze algemene voorwaarden te wijzigen of aan te vullen.

2. Wijzigingen van ondergeschikt belang kunnen te allen tijde worden doorgevoerd.
3. Grote inhoudelijke wijzigingen zal Ania Liesting Portraits zoveel mogelijk vooraf met de klant bespreken.
4. Consumenten zijn gerechtigd bij een wezenlijke wijziging van de algemene voorwaarden de overeenkomst op te zeggen.

 

Overgang van rechten
 

 1. Rechten van de klant uit een overeenkomst tussen partijen kunnen niet aan derden worden overgedragen zonder de voorafgaande schriftelijke instemming van Ania Liesting Portraits.

 2. Deze bepaling geldt als een beding met goederenrechtelijke werking zoals bedoeld in artikel 3:83, tweede lid, Burgerlijk Wetboek.
   

Gevolgen nietigheid of vernietigbaarheid
 

 1. Wanneer één of meerdere bepalingen van deze algemene voorwaarden nietig of vernietigbaar blijken, dan tast dit de overige bepalingen van deze voorwaarden niet aan.

 2. Een bepaling die nietig of vernietigbaar is, wordt in dat geval vervangen door een bepaling die het dichtst in de buurt komt van wat Ania Liesting Portraits bij het opstellen van de voorwaarden op dat punt voor ogen had.
   

Toepasselijk recht en bevoegde rechter
 

 1. Op iedere overeenkomst tussen partijen is uitsluitend het Nederlands recht van toepassing.

 2. De Nederlandse rechter in het arrondissement waar Ania Liesting Portraits is gevestigd is exclusief bevoegd om kennis te

  nemen van eventuele geschillen tussen partijen, tenzij de wet dwingend anders voorschrijft.

Opgesteld op 01 juni 2023.

Privacyverklaring

 
PRIVACYVERKLARING ANIA LIESTING PORTRAITS 
 
 
Zodra je onze website anialiestingportraits.com bezoekt of contact met ons opneemt, ontvangen we informatie over jou. In deze privacyverklaring leggen we uit wat we met die informatie doen. We gaan altijd zorgvuldig met je informatie om en slaan die veilig op. Heb je vragen of wil je weten welke informatie we van je hebben, neem dan contact op met ons. We kunnen deze privacyverklaring aanpassen als we dat nodig vinden. We raden je daarom aan om deze privacyverklaring regelmatig te bekijken, zodat je van deze wijzigingen op de hoogte bent. Deze privacyverklaring is voor het laatst gewijzigd op 01 juni 2023.
 
 
Inhoudsopgave
1.    Wanneer pas je deze privacyverklaring toe?
2.    Wie gebruikt je gegevens? 
3.    Van wie gebruiken we gegevens?
4.    Hoe komen we aan je gegevens?
5.    Welke gegevens van je gebruiken we?
6.    Waarvoor gebruiken we je gegevens?
7.    Hoelang bewaren we je gegevens?
8.    Met wie delen we je gegevens?
9.    Waar slaan we je gegevens op?
10.    Hoe veilig zijn je gegevens bij ons?
11.    Wat mag je van ons vragen?
12.    Welke regels gelden voor deze privacyverklaring?
13.    Welke cookies gebruiken we?
14.    Wat doen we met gegevens van minderjarigen?
15.    Heb je een vraag over deze privacyverklaring?
 
1. Wanneer pas je deze privacyverklaring toe?
Deze privacyverklaring is van toepassing op alle persoonsgegevens die we verwerken en op alle domeinen die aan ons gerelateerd zijn. Het gaat hier om de persoonsgegevens van iedereen die weleens contact met ons heeft gehad of onze website heeft bezocht, zoals bezoekers, klanten en zakelijke contactpersonen. Persoonsgegevens zijn alle gegevens die herleidbaar zijn tot jou als individu, zoals je naam, telefoonnummer, IP-adres, klantnummer of surfgedrag. Wil je meer weten over persoonsgegevens, kijk dan op de website van de Autoriteit Persoonsgegevens. 
 
2. Wie gebruikt mijn gegevens?
Ania Liesting Portraits is verantwoordelijk voor de website anialiestingportraits.com en daarmee de verantwoordelijke organisatie voor het gebruik van je persoonsgegevens zoals beschreven in deze privacyverklaring. De volledige gegevens zijn: 
Ania Liesting Portraits
Hagelkruisweg 2 
5993SC Maasbree
66726484

3. Van wie gebruiken we gegevens?
We verwerken de persoonsgegevens van iedereen die contact met ons heeft gehad of onze website heeft bezocht. Dit zijn onder meer bezoekers, particuliere klanten, zakelijke klanten en contactpersonen van onze partners.
 
4. Hoe komen we aan je gegevens?
We krijgen de gegevens rechtstreeks van jou zodra je:
•    onze website bezoekt
•    gegevens invult op onze website
•    contact opneemt met ons via mail, telefoon of op andere manier
•    toestemming voor het gebruik ervan geeft aan een van onze partners
 
5. Welke gegevens gebruiken we van je?
We maken gebruik van de volgende gegevens:
•    naam 
•    woonadres of vestigingsadres
•    bezorgadres
•    e-mailadres
•    telefoonnummer
•    betaalgegevens
•    fotomateriaal 
•    filmmateriaal
 
6. Waarvoor gebruiken we je gegevens?
We gebruiken je persoonsgegevens alleen voor het doel waar we die voor mogen gebruiken: 
•    we gebruiken je gegevens omdat we je als klant de beste service willen geven en we dat zonder die informatie niet kunnen doen
•    we gebruiken je gegevens om ons te houden aan de wet, zoals gegevens bewaren voor de belastingdienst
 
7. Hoelang bewaren we je gegevens?
We bewaren je persoonsgegevens zo lang als we dat volgens de wet moeten doen en zo lang als nodig is voor het doel waarvoor we je gegevens gebruiken.  Zolang je bijvoorbeeld klant bij ons bent, bewaren we je gegevens volgens de wettelijke bewaartermijn van zeven jaar. Daarna bewaren we je gegevens alleen voor statistische doeleinden en om eventuele klachten of juridische zaken af te handelen. Wil je meer weten over hoelang we specifieke gegevens van je bewaren, neem dan contact met ons op. 

8. Met wie delen we je gegevens?
Je persoonsgegevens worden alleen door ons gebruikt. We zullen je persoonsgegevens nooit met anderen delen. 
 
9. Waar slaan we je gegevens op?
We verwerken je gegevens binnen de Europese Economische Ruimte (EER). Dit houdt in dat we ook je gegevens binnen de EER opslaan. Heb je hierover vragen, neem dan gerust contact met ons op. 
 
10. Hoe veilig zijn je gegevens bij ons?
We hebben er veel aan gedaan om je gegevens zowel organisatorisch als technisch zo goed mogelijk te beveiligen. We hebben onze systemen en verschillende communicatiemiddelen beveiligd om ervoor te zorgen dat je gegevens niet in de handen van anderen terechtkomen. Je gegevens zijn dus veilig bij ons. Ook zorgen we ervoor dat je gegevens alleen worden gebruikt door mensen die daar van ons toestemming voor hebben gekregen. Heb je vragen over de specifieke manier van beveiligen, neem dan contact met ons op. 
 
11. Wat mag je van ons vragen?
Omdat we persoonsgegevens van je gebruiken, heb je verschillende rechten. Deze rechten zetten we hieronder voor je op een rijtje.

Recht op informatie
We moeten je op een begrijpelijke en heldere manier uitleggen wat we met je gegevens doen en welke controle je daarover hebt. Daarom leggen we in deze privacyverklaring uitgebreid uit welke gegevens we van je verzamelen en hoe we met je gegevens omgaan. 
 
Recht op inzage
Je mag ons altijd vragen om je gegevens die we van je hebben in te zien.
 
Recht op correctie
Je mag ons vragen om je gegevens te laten corrigeren als deze niet juist of onvolledig zijn. 
 
Recht om bezwaar te maken
Je mag bezwaar maken tegen de verwerking van je gegevens als je het niet eens bent met de manier waarop we met je persoonsgegevens omgaan. Dit recht geldt voor de gegevens die we gebruiken voor direct marketing. Zo kun je bij ons aangeven dat je niet langer mail van ons wilt ontvangen. Dat geldt ook voor gepersonaliseerde aanbevelingen op onze website. 
 
Recht op dataportabiliteit
Ben je klant bij ons of heb je toestemming gegeven voor het gebruik van je gegevens, dan mag je ons vragen om je de digitale gegevens te sturen die we van je hebben. Zo kun je die gegevens overdragen aan een andere organisatie als je dat wenst. 
 
Recht op beperking
Je mag ons vragen om het gebruik van je gegevens te beperken. Dit betekent dat we in bepaalde gevallen je gegevens alleen mogen bewaren maar niet gebruiken. 
 
Recht om vergeten te worden
Je mag ons vragen om alle gegevens die we van je hebben te verwijderen. We verwijderen dan alle gegevens die tot jou herleidbaar zijn. In sommige gevallen kunnen of mogen we je gegevens nog niet verwijderen. Zo moeten we sommige gegevens 7 jaar bewaren voor de belastingdienst. 
 
Recht om een klacht in te dienen
Je mag een klacht indienen over de wijze waarop we met je gegevens omgaan. Heb je een klacht dan lossen we die graag voor je op. Neem daarvoor contact op met ons. Ook mag je je klacht bij de Autoriteit Persoonsgegevens neerleggen. Uiteraard hopen we dat het niet zover komt, maar in het uiterste geval mag je ook naar de rechter stappen. In dat geval is het de rechtbank in de vestigingsplaats van Ania Liesting Portraits die je klacht gaat behandelen. 
 
Hoe dien ik een aanvraag of klacht in?  
Stuur je aanvraag of klacht naar ons via contact@anialiesting.com. We verwerken je aanvraag of klacht binnen 30 dagen. Gaat het om meerdere aanvragen of klachten of is je aanvraag of klacht complex, dan kan dit meer tijd met zich meebrengen. In dat geval nemen we uiterlijk binnen 60 dagen contact met je op. We kunnen je vragen om je te identificeren. In dat geval vragen we bij je gegevens op om er zeker van te zijn dat je de juiste persoon bent van wie de persoonsgegevens zijn. 
 
12. Welke regels gelden voor deze privacyverklaring?
Onze privacyverklaring moet aan verschillende voorwaarden voldoen. Deze voorwaarden vind je met name terug in de Algemene Verordening Gegevensbescherming. Daarnaast de algemene regels die volgens de Nederlandse wet gelden van toepassing op onze privacyverklaring. 
 
13. Welke cookies gebruiken we?
Je kunt zelf aangeven welke gegevens we van je mogen gebruiken. Heb je ons toestemming gegeven voor het personaliseren van je profiel op basis van je surf- en zoekgedrag, dan kunnen we onze website speciaal op jou instellen zodat het gebruik ervan makkelijker en persoonlijker wordt. We doen dit met behulp van cookies. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij je bezoek aan onze website geplaatst wordt op je hardware.  
We gebruiken de volgende soorten cookies op onze website:
•    functionele cookies, zoals sessie- en login cookies voor het bijhouden van sessie- en inloginformatie
•    geanonimiseerde analytische cookies, om inzicht te krijgen in het bezoek aan onze website op basis van informatie over bezoekersaantallen, populaire pagina’s en populaire onderwerpen
•    niet-geanonimiseerde analytische cookies, om inzicht te krijgen in het bezoek aan onze website op basis van informatie over bezoekersaantallen, populaire pagina’s en populaire onderwerpen
•    tracking cookies zoals advertentiecookies die zijn bedoeld voor het tonen van relevante advertenties
Meer specifiek gebruiken we de volgende cookies:
•    Google Analytics geanonimiseerd (analytische cookies)
•    Google Analytics (analytische cookie) 
•    Facebook (tracking cookie)
•    Google Adwords (tracking cookie)
 
14. Hoe wat doen we met gegevens van minderjarigen?
We richten ons met onze website of als organisatie niet specifiek op minderjarigen. Dit houdt in dat als je jonger bent dan 18 jaar, je toestemming nodig hebt van een ouder of voogd om gebruik te maken van onze website. Ben je bij je bezoek aan onze website of webshop minderjarig, dan gaan we ervan uit dat je voor je bezoek deze toestemming hebt gekregen. 
 
15. Heb je een vraag over deze privacyverklaring?
Heb je een vraag over onze privacyverklaring? Neem dan gerust contact op met ons door een mail te sturen naar contact@anialiesting.com. We helpen je graag.
 
 
 

 

bottom of page